Monday, February 27, 2012

12th Seremban Parade 2012 (Under 12)

Posted by GilaChess

sermbanparade2012

Held on 25th February 2012 at Seremban Parade. Won by Nityhalakshmi Sivanesan.

  Name Points BH
1 Nityhalakshmi Sivanesan 6.0 21.0
2 Kabir Singh 5.0 25.0
3 Puteri Munajjah Az-Zahraa, Azhar 5.0 25.0
4 Farhana Halim 5.0 21.0
5 Sangetavathy Thanasegaran 5.0 21.0
6 Aiman Halim 4.5 23.5
7 Izzah Halim 4.5 23.5
8 R.Ram Nivashan 4.5 22.0
9 Gohshalan Naidu Shahmugam Naidu 4.5 21.0
10 Amirul Shahmie Shahrulizam 4.0 25.0
11 Pathmaruben Kumar 4.0 23.0
12 Khairul Daniel Haiqal 4.0 21.0
13 Muhd Zarif Aiman Muhd 4.0 20.5
14 Afsana, Jehan Mohd Nahu 4.0 20.0
15 Muhammad Lutu 4.0 20.0
16 Dinessh Kumar Thanasegeren 4.0 19.5
17 Siti Nur Athirah Sulaini 4.0 19.5
18 Syed Irfan Mustaqim 4.0 19.5
19 Aida Shazwin Shahrulizam 4.0 19.0
20 Prem A/L Anandarajan 4.0 17.5

0 comments: